Nhà anh Hạnh

Năm 2015
Nhà anh Hạnh
Địa điểm: Khu đô thị Mỹ Đình