Khách sạn 43 Triệu Việt Vương

Năm 2015
Khách sạn 43 Triệu Việt Vương
Diện tích : 138 m2 x 7.5 tầng